اساس نامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

مقدمه
براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای مدظله العالی مبنی بر تجدیدنظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگا‌هها (موضوع مصوبه شماره 1368/د.ش مورخ 28/4/69 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های آن) و ایجاد سازمان‌ جدیدی برای تحقق اهداف موردنظر معظم له «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها» با این اهداف، وظایف و سازمان تشکیل می‌شود:

ماده 1
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که دراین اساسنامه اختصاراً «نهاد نمایندگی» نامیده می‌شود، نهادی است که زیرنظر معظم‌له در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.

ماده 2
- اهداف
 
1. توسعه و تعمیق آگاهی‌ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان
  و تبیین ارزشهای اسلامی.
2. ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان.
3. رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاهها.
4. حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی.
5. حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی درسطوح اجرایی و علمی.
6. مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری.
7. تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.

ماده 3
- وظایف
1. تبیین مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
2. انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.
3. اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل:
برگزاری گردهمایی‌ها و نشست‌های تخصصی، جلسات پاسخ به سؤالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیت‌های فوق برنامه و مانند آن.
4. حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخ‌گویی به مسایل شرعی.
5. هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجویان و دانشگاهی و تقویت فعالیت‌های اسلامی در دانشگاه.
6. مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائیها برای دستیابی به راه‌حلهای مناسب.
7.
 بسط فرهنگ امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر و اقامه نماز در دانشگاهها.
8. همکاری با نهادها و مراکز حوزوی و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
9. گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
10. تأیید رئیس پیشنهادی
  گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه.
11. نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاهها، تشکلها و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی- اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.
12. بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی.
13.
 حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
14. اعلام نظر کتبی درباره خلافهای بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها و دیدگاههای دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد، به مسئولان ذیربط، برای اصلاح.
تبصره:
 
مسئول نهاد در هر دانشگاه، نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد برای بررسی و اقدام لازم کتباً به رئیس یا مسئولان دانشگاه یامرکز آموزش عالی اعلام می‌دارد، در صورت عدم موافقت یا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمایندگان احالطه می‌شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
15.عضویت نماینده‌ای از نهاد در شورای عالی برنامه‌ریزی و نماینده‌ای در هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگانی در هیئت‌های عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این چهار نماینده به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهد شد.